+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

ATPL

Ulazni zahtevi za pohađanje teorijske obuke ili dela obuke

Kandidat mora da ispuni sledeće ulazne zahteve pre započinjanja teorijske obuke za sticanje dozvole profesionalnog pilota aviona/helikoptera ATPL(A/H):

  • kandidat mora da poseduje važeću PPL licencu;
  • položi ulazni test iz engleskog jezika;
  • položi ulazni test iz matematike;
  • položi ulazni test iz fizike.

Polaganje ulaznih testova organizuje Vazduhoplovna akademija pre početka obuke, a kandidat može da pohađa nastavu samo ukoliko je položio ulazne testove.

Struktura teorijske obuke

Obuka se sastoji od teorijskog dela obuke, praktičnog dela obuke na simulatoru i provere praktičnih znanja.

Obuka traje 6 meseci ukoliko se ima u vidu da se obuka za sticanje dozvole profesionalnog pilota ATPL sastoji samo od teorijske obuke. Na samo trajanje obuke utiče redovno pohađanje nastave, kao i posvećenost kandidata.

Za vreme trajanja obuke kandidati imaju 48 sati slobodnog vremena u toku sedmice, a između dva radna dana minimum 12 sati odmora. Obuka može da traje najviše 6 sati dnevno.

PLAN I PROGRAM OBUKE (TEORIJSKA OBUKA)
PREDMET Broj ČASOVA
(Broj testova napretka po predmetu)
Br. Naziv Kod ATPL(A) za imaoca licence: ATPL(H) za imaoca licence:
PPL (A) CPL (A) CPL (A) PPL(H) CPL(H)
010 Vazduhoplovni propisi i procedure kontrole letenja LAW 45 30 21 35 20
(2) (1) (1) (2) (1)
021 Struktura i sistemi, električni uređaji, pogonske grupe i oprema za slučaj opasnosti AGKA 108 57 45 80 50
(3) (2) (2) (2) (1)
022 Instrumenti AGKI 39 24 18 35 20
(2) (1) (1) (1) (1)
031 Masa i centraža vazduhoplova FPPB 18 18 9 15 15
(1) (1) (1) (1) (1)
032 Performanse aviona FPPP 42 39 27
(1) (1) (1)
033 Planiranje i praćenje leta FPPPM 30 24 21 25 15
(1) (1) (1) (1) (1)
034 Performanse helikoptera FPPP 45 35
(2) (1)
040 Ljudske mogućnosti i ograničenja HPL 50 30 21 40 30
(2) (1) (1) (2) (1)
050 Meteorologija MET 90 60 39 50 40
(2) (2) (1) (2) (1)
061 Opšta navigacija NAVG 80 39 21 60 45
(2) (1) (1) (2) (1)
062 Vazduhoplovna navigacija NAVR 70 51 39 60 45
(2) (1) (1) (2) (1)
070 Operativne procedure OPS 20 12 9 25 15
(1) (1) (0) (1) (1)
081 Teorija letenja: avioni PRF 39 30 21
(2) (1) (1)
082 Teorija letenja: helikopteri PRF 55 30
(2) (1)
091 VFR komunikacija COMB 21 15 9
(1) (1) (1)
092 IFR komunikacija COMI 18 18 10 6
(1) (1) (0) (0)
      670 432 291 550 370

Kandidat može da se prijavi za polaganje ispita pred Direktoratom civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije tek nakon uspešnog polaganja završnih ispita iz svih predmeta i dobijanja ATO preporuke (FORM PEL N101A).

Nakon završetka obuke, svi kandidati su u obavezi da polože završni ispit iz svakog predmeta koji su pohađali. Uslov za polaganje završnog ispita je prisustvo kandidata na 80% časova.
Broj testova napretka za svaki predmet tokom obuke je prikazan u tabeli iznad.U toku obuke organizuju se testovi napretka kojima se prate postignuća kandidata. Proces provere znanja se zasniva na pitanjima sa više ponuđenih odgovora. Svako pitanje sadrži najmanje 4 ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan.*NAPOMENA: Trajanje predavanja u okviru ATPL obuke je izraženo brojem časova, gde jedan nastavni čas podrazumeva predavanje u trajanju od 60 minuta.