+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Sadržaj ispita

Cilj testiranja je da se utvrdi sposobnost kandidata za pilotsku dozvolu ili imaoca dozvole da govori i razume jezik koji se koristi za komunikaciju radio-telefonijom, tj. da li je u stanju da:

  • efikasno komunicira koristeći standarde radio-telefonske frazeologije;
  • izgovori i razume poruke u običnom jeziku u uobičajenim i neuobičajenim situacijama koje zahtevaju odstupanje od standardne radio-telefonijske frazeologije.

Ispit je kompilacija pitanja ili zadataka po temama koje pokrivaju vazduhoplovne procedure i operacije. Osnovni materijal za pripremu ispita je dovoljan broj pitanja ili zadataka za svaki segment ispita, što dozvoljava ispitivaču da nasumičnom selekcijom pripremi ispitni materijal.

Svaki ispit sastoji se iz četiri segmenta, čije je trajanje ograničeno:

  • Intervju (do 4 minuta);
  • Opis slike – ocenjivanje interakcije (do 3 minuta);
  • Slušanje – ocenjivanje razumevanja (do 6 minuta);
  • Govor – ocenjivanje izgovora, tečnosti, strukture i fonda reči (do 7 minuta).

1. deo: Intervju (do 4 minuta)

Ovaj deo se sastoji od intervjua koji podrazumeva uvod sa osvrtom na kandidatovo iskustvo u vazduhoplovstvu i oblast u kom on/ona radi. Cilj ovog dela je da dozvoli kandidatu da govori uopšteno o svom vazduhoplovnom iskustvu. Ispitivač će mu pružiti priliku da govori o opštim ili određenim temama u vezi sa vazduhoplovstvom. Od kandidata se očekuje da komunicira jasno i precizno o ovim oblastima, sa određenom tečnošću govora i razumljivim akcentom.

2. deo: Opis slike – ocenjivanje interakcije (do 3 minuta)

U ovom delu ispita, kandidat dobija dve slike na kojoj su prikazane jedna vanredna situacija i jedna rutinska situacija, a od kandidata se očekuje da opiše sliku sa što više detalja. Nakon toga, ispitivač će mu postaviti nekoliko pitanja vezanih za situacije prikazane na slikama. Situacije, vokabular i funkcije u ovom delu su preuzete iz ICAO dokumenta 9835, Dodatak B. Od kandidata se očekuje da je njegov vokabular dovoljno razvijen da govori o ovoj oblasti operacija.

3. deo: Slušanje – ocenjivanje razumevanja (do 6 minuta)

U ovom delu, kandidat sluša tri snimka zasnovana na radio-komunikaciji. Svaki snimak se pušta odvojeno i najviše dva puta. U finalnoj fazi ovog dela kandidat se podstiče da govori o jednoj operativnoj oblasti iz preslušanih stavki. U ovom delu ispita se procenjuju razumevanje i interakcija. Postoje dva pitanja za svaki snimak na koje kandidat mora dati odgovor. Da bi bio procenjen na operativnom nivou, kandidat bi trebalo da pokaže dobru interakciju proveravanjem i/ili razjašnjavanjem zadataka ili pitanja, ili izjašnjavanjem ako nije razumeo ključne elemente.

4. deo: – Govor – ocenjivanje izgovora, tečnosti, strukture i fonda reči (do 7 minuta)

Snimak u ovom delu ne sadrži nikakvu pozadinsku buku. Posle slušanja kratkog  monologa  o incidentima u vazduhoplovstvu, tokom čega se mogu hvatati beleške, od kandidata se očekuje da detaljno rezimira situaciju. Posle toga sledi diskusija koja se tiče opštih problema koji nastaju u opisanom incidentu. Kandidat se takođe poziva da izrazi svoje mišljenje u diskusiji na temu u vezi sa vazduhoplovstvom. Kandidat ima priliku da govori, sumirajući i parafrazirajući ono što je čuo.