+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Kategorija А

Cilj obuke

Cilj obuke za sticanje ovlašćenja kategorije A prema PART- 66, jeste da se kandidat osposobi za izdavanje uverenja o povratku vazduhoplova u saobraćaj, posle izvršenja manjih, planiranih radova linijskog održavanja, jednostavnih popravki kvarova, a kako je to specifikovano u okviru obima radova koji su naznačeni u ovlašćenju, tačka 145. A.35 Aneksa II (PART-145).

Kategorija A se deli na potkategorije s obzirom na kombinacije aviona, helikoptera, klipnih i turbinskih pogonskih grupa. Te potkategorije su:

  • A1 avioni sa turbinskom pogonskom grupom;
  • A2 avioni sa klipnom pogonskom grupom;
  • A3 helikopteri sa turbinskom pogonskom grupom;
  • A4 helikopteri sa klipnom pogonskom grupom.

Zahtevi za pohađanje obuke ili dela obuke
Zahtevi koje kandidat treba da ispuni da bi pohađao obuku ili deo obuke su sledeći:

  • da je kandidat osoba koja je stekla diplomu srednje škole;
  • da kandidat ima najmanje 18 godina;
  • položen ulazni test iz engleskog jezika (od kandidata se očekuje poznavanje engleskog jezika na nivou B1/B2).

Struktura obuke

Obuka se sastoji iz: teorijskog dela, ispita iz osnovnog teorijskog znanja, praktične obuke i provere praktičnog znanja.

Obuka se odvija u uslovima koji su bliski realnom radnom okruženju. Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa Jat Tehnikom, ovlašćenom organizacijom za održavanje aviona, u mogućnosti smo da iskoristimo realne podatke o održavanju aviona za svoje kurseve.

Svi naši predavači su visoko kvalifikovani vazduhoplovni inžinjeri sa dugogodišnjim iskustvom, koje čini neizostavni deo njihovih predavanja.

Spisak predmeta / Ispiti i provere znanja

Teorijski ispiti se sprovode pismeno, na osnovu pitanja sa više ponuđenih odgovora i esej-pitanja. Broj pitanja po predmetu sa vremenom za rad dat je u sledećoj tabeli:

 

Module Kategorija Ispiti
Broj pitanja po predmetu/modulu Vreme za rad (min) Esej1 Vreme za rad (min)
M1 Matematika A 16 20
M2 Fizika A 32 40
M3 Osnovi elektrotehnike A 20 25
M5 Digitalni tehnički sistemi elektronskih instrumenata A 16 20
M6 Materijali i oprema A 52 65
M7A Postupci održavanja A 72 90 2 40
M8 Osnove aerodinamike A 20 25
M9A Ljudski faktor A 20 25 1 20
M10 Vazduhoplovna regulativa A 32 40 1 20
M11A Aerodinamika, struktura i sistemi turbinskih aviona *samo za A1 potkategoriju 108 135
M11B Aerodinamika, struktura i sistemi klipnih  aviona * samo za A2 potkategoriju 72 90
M12 Aerodinamika, struktura i sistemi helikoptera *samo za A3 i A4 potkategoriju 100 125
M15 Motori sa gasnom turbinom *samo za A1 i A3 potkategoriju 60 115
M16 Klipni motori *samo za A2 i A4 potkategoriju 52 65
M17A Elise *samo za A1 i A2 potkategoriju 20 25

 1 Odgovarajuća esej-pitanja su formulisana i procenjena na osnovu nastavnog programa iz Dodatka I, za module 7A, 9A, i 10.

Prihvatanje prethodnih obuka

Prethodno završena obuka, ili deo obuke, biće prihvaćeni ako kandidat poseduje dokaz da je završio obuku u bilo kojoj PART-147 organizaciji, koja je odobrena od strane EASA. U tom slučaju kandidat pohađa samo diferencijalne module.